Villkor

1. Allmänt

Dessa allmänna hyresvillkor avser uthyrning av fordon till konsumenter och företagare. Dessa villkor gäller tills vidare. 
 Hyresmannen skall vara minst 25 år gammal. Undantag kan göras vid särskilda omständigheter och efter särskilt medgivande av uthyraren.

2. Fordonets användning

Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige endast av hyresmannen. Skall annan person köra fordonet fordras särskilt medgivande av uthyraren. Hyresmannen svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet. Önskar hyresmannen använda fordonet utanför Sverige kan detta ske endast efter uthyrarens skriftliga godkännande.
 Hyresmannen är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan uthyrarens skriftliga tillstånd försöker föra bilen ut ur Sverige. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i uthyrarens intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet.
 Hyresmannen är ansvarig för samtliga kostnader som uthyraren kan drabbas av om hyresmannen eller dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför Sverige eller de länder uthyraren skriftligen godkänt. Hyresmannen får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåten. Fordonet får ej användas till att draga, skjuta eller eljest flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlingar.
Bilen får ej framföras på grusväg.

3. Hyra och dröjsmål med betalning

Hyran för fordonet anges på första sidan av detta avtal. Hyresmannen ansvarar för att hyran erläggs. I de fall hyreskostnaden skall erläggas av annan än hyresmannen, t ex faktureras juridisk person, ansvarar ändock hyresmannen genom sin underskrift solidariskt för att nämnda hyreskostnad erläggs. Uthyraren äger rätt att begära depositionsbelopp eller förskott på hyran.
Hyran skall betalas i förskott vid utlämnandet av fordonet med betalkort (Visa/Mastercard). 
 I hyran ingår inte kostnader för drivmedel. Vid fakturering äger uthyraren rätt att debitera en faktureringsavgift på SEK 100:- inkl moms. Om hyresmannen inte betalar hyran på förfallodagen utgår dröjsmålsränta, efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande diskonto plus 8 procent samt i förekommande fall påminnelseavgift SEK 100:- inkl moms.

4.Försenad eller utebliven leveransstyle

Uthyraren skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan uthyraren inte uppfylla detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet. Hyresmannen är därutöver berättigad till ersättning för den styrkta skada som han åsamkats till följd av dröjsmålet. 
 Hyresmannen äger inte rätt att häva avtalet om uthyraren genast och utan märkbar olägenhet för hyresmannen erbjuder annat godtagbart fordon. Uthyraren går fri från ersättningsansvar om han kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet.
Bilen skall stå i garage under nattetid.

5. Fordonets skötsel

Hyresmannen ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. 
Rökning i fordonet är förbjuden. På grund av allergier får husdjur ej medtas i fordonet, om ej annat överenskommits. 
 Om fordonet utnyttjas för längre körsträcka än 500 mil, skall hyresmannen se till att föreskrivna serviceinspektioner utförs på auktoriserad märkesverkstad och att anteckning görs i serviceboken. Uthyraren skall upplysa om vid vilken mätarställning sådan serviceinspektion skall ske. Kostnaden för serviceinspektionen ersätts av uthyraren.
 Uthyraren har rätt att besiktiga fordonet under hyrestiden, om han har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande.

6. Åtgärder vid fel, skada eller stöld

Hyresmannen skall så snart som möjligt underrätta uthyraren om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas. 
Hyresmannen får efter särskilt medgivande av uthyraren låta utföra reparation som är nödvändig för fordonets framförande om kostnaden inte överstiger SEK 1.250 :- inkl moms.
 Reparationskostnad skall ersättas av uthyraren om inte hyresmannen skall svara för kostnaden enligt punkt 8. Hyresmannen skall kunna styrka sina egna utlägg med kvitto eller på annat tillfredsställande sätt. 
 Vid försäkringsfall skall hyresmannen så snart som möjligt göra skadeanmälan till uthyraren. Det åligger hyresmannen att vid stöld av fordonet samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar hyresmannen gentemot uthyraren för därigenom uppkommen skada.

7. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada

Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under hyrestiden p.g.a. fordonets kondition fel eller driftstopp på detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran, eller om detta är av väsentlig betydelse för honom, äger hyresmannen rätt att häva avtalet. Avtalet får dock inte hävas om uthyraren utan oskäligt dröjsmål efter det att han underrättats om felet låter reparera fordonet eller lämnar ersättningsfordon av samma eller liknande typ som det förhyrda och hyresmannen inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet.
 Hyresmannen har rätt till skälig ersättning för den skada som han drabbas av på grund av det felaktiga fordonet. Hyresmannen skall alltid kunna styrka sina utgifter. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet. 
Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om fordonet stjäls hävs avtalet efter det att hyresmannen kontaktat uthyraren och vid stöld även gjort polisanmälan.


8. Hyresmannens ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser

Hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba uthyraren i egenskap av fordonets ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som hyresmannen varken känt till eller bort känna till. Om hyresmannen inte i rätt tid betalar eventuella böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka han svarar utan uthyraren i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har uthyraren rätt att, förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera hyresmannen en expeditionskostnad av SEK 300:- inkl. moms för varje överträdelse.

9. Hyresmannens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada på eller förlust av fordonet

Hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren för att fordonet inte skadas eller förkommer under hyrestiden. Hyresmannen går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i det hyrda fordonet eller om han annars kan göra sannolikt att skadan eller förlusten inte vållats av honom genom oaktsamhet.
 Hyresmannen skall betala ersättning till uthyraren för skador som han svarar för enligt följande vid hyrning av class 2 & 3:
 Typ av skada Självrisk Vagnskada 15 000:- Trafiksjälvrisk 15 000:- Stöld 15 000:- Stöld med nyckel Bilens marknadsvärde Brandskada 15 000:- Glasskada 10 000:- Bärgning och räddning 10 000:-     Ersättning av class 1:   Typ av skada Självrisk Vagnskada 25 000:- Trafiksjälvrisk 25 000:- Stöld 25 000:- Stöld med nyckel Bilens marknadsvärde Brandskada 25 000:- Glasskada 15 000:- Bärgning och räddning 15 000:- Vid vagnskada har hyresmannen som alternativ till att ersätta uthyraren enligt ovan och efter överenskommelse med uthyraren rätt att på egen bekostnad låta reparera skadan fackmässigt. Uthyraren har rätt att välja verkstad. Hyresmannen skall erlägga hyra tills bilen är reparerad och återlämnad till uthyraren.

10. Begränsning av skada

Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det får han själv bära en motsvarande del av förlusten.

11. Återlämnande

Vid hyrestidens utgång skall hyresmannen återlämna fordonet på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats. Hyresmannen har rätt att återlämna fordonet före utgången av den överenskomna hyrestiden.
 Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Uthyraren och hyresmannen skall om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick. Återlämnandet skall ske under uthyrarens normala öppettid, om inte annat avtalats. Om hyresmannen inte återlämnar fordonet enligt avtalet är han alltid skyldig att ersätta uthyraren de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till sådan plats där det kan tas i bruk av uthyraren. Hyresmannen är därtill skyldig att betala ytterligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning som inte kan hänföras till uthyrarens ansvar punkt 6. Uthyraren äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av dröjsmål med återlämnandet om underlåtenheten att återlämna fordonet eller att begära att hyrestiden förlängs beror på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet. Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet efter hyrestidens utgång.
 Vid hämtning och återlämning skall fordonen vara fulltankade. Om så ej sker får uthyraren ombesörja tankning och debitera en extra kostnad per liter bensin.

12. Uthyrarens hävningsrätt m.m.

Uthyraren har rätt att häva avtalet om

a) hyresmannen inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren och inte betalar inom skälig tid efter det att uthyraren påmint honom om detta

b) fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger

c) hyresmannen i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för uthyraren.

13. Behandling av personuppgifter

Uthyraren behandlar hyresmannens personuppgifter i ett datoriserat register för att kunna fullgöra sina förpliktelser och tillvarata sina rättigheter enligt detta hyresavtal. De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, körkortsinnehav, adress, telefon- och e-postadress. Vidare registreras uppgifter om hyrbil, körsträcka, priser och villkor m.m. 
Personuppgifterna används uteslutande i uthyrningsverksamheten och uppgifterna lämnas inte ut till annan. Uppgifterna inhämtas från hyresmannen eller hyresmannens företag. I fall då hyresmannens betalningsförpliktelse inte fullgörs kan ytterligare personuppgifter komma att inhämtas från offentligt tillgängliga register och lagras under ärendets handläggning. Uppgifterna lämnas i sådant fall ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av avtalsförpliktelse. 
De behandlingar av personuppgifter som förekommer är lagring och bearbetning av uppgifterna för avtalets fullgörande. Uppgifterna sparas i 36 månader efter det att avtalsförhållandet avslutats. 
Hyresmannen har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats. Hyresmannen har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter.

Våra populäraste körupplevelser


Kör Ferrari & Lamborghini

Ferrari & Lamborghini Kör Ferrari och Lamborghini i 40min.

Provkör en Lamborghini

Lamborghini Kör Lamborghini på allmän väg.